Wydrukuj tę stronę

Statut iSEE

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez następujące osoby:
  • Bogna Gawrońska-Nowak
  • Jarosław Jura
  • Joanna Konieczna-Sałamatin
  • Paul Valdivieso Gonzalez
 • zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Genczelewską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Długa 4, w dniu 14 czerwca 2013 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

   1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa
   2. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 4

   1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
   2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Nazwa Fundacji w języku angielskim brzmi: Institute for Socio-Economic Enquiry.
   3. Fundacja może używać nazwy skróconej: iSEE.

§ 5

   1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą.
   2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
   3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celami Fundacji są:

   1. inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych na temat współczesnych problemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych krajów podlegających procesom transformacji;
   2. inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie nauk kognitywistycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystana dla lepszego rozumienia zjawisk społecznych i ekonomicznych;
   3. popularyzacja wyników badań naukowych i edukacja w obszarach nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk transformacyjnych i problemów definiowanych na bazie nauk kognitywistycznych oraz inicjowanie debaty publicznej na temat ważnych problemów ekonomicznych i społecznych związanych z procesami transformacji;
   4. współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi zajmującymi się podobną tematyką.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. badania naukowe i prace rozwojowe, w szczególności:
  1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  2. przygotowywanie opracowań, analiz, prognoz i programów działania na potrzeby własne oraz innych instytucji życia publicznego.
 2. badania rynku i opinii publicznej;
 3. działalność wydawniczą;
 4. działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązaną, w szczególności tworzenie oraz obsługę baz danych zawierających informacje uzyskane dzięki prowadzonym badaniom;
 5. działalność usługową w zakresie informacji, w szczególności:
  1. prowadzenie działalności informacyjnej promującej podejmowane przedsięwzięcia w dostępnych mediach krajowych i zagranicznych,
  2. prowadzenie portali internetowych o tematyce związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi;
 6. edukację, w szczególności pozaszkolne formy edukacji takie, jak:
  1. prowadzenie szkoleń dla osób fizycznych i instytucji; 
  2. organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, debat, wykładów;
  3. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach;
 7. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, w szczególności:
  1. organizacjami, instytucjami państwowymi, społecznymi oraz pozarządowym, w tym z jednostkami badawczymi i naukowymi oraz uczelniami wyższymi;
  2. z placówkami badawczymi i instytucjami o międzynarodowym profilu działania.

§ 10

     1. Powyższe działania zmierzające do realizacji celów statutowych prowadzone są odpłatnie i nieodpłatnie.
     2. Fundacja nie działa dla osiągnięcia zysku. Wszelkie dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z:

     1. darowizn, spadków, zapisów;
     2. dotacji i subwencji oraz grantów;
     3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
     4. dochodów z majątku Fundacji;
     5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
     6. działalności gospodarczej.

§ 14

     1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
     2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
     3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
     4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
     5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
     6. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
     7. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
      1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
      2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
      3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
      4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

     1. PKD 72: Badania naukowe i prace rozwojowe.
     2. PKD 73: Badania rynku i opinii publicznej.
     3. PKD 58: Działalność wydawnicza.
     4. PKD 62: Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.
     5. PKD 63: Działalność usługowa w zakresie informacji
     6. PKD 85 Edukacja, w szczególności pozaszkolne formy edukacji.

Władze Fundacji.

§ 16

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 17

     1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do czterech osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
     2. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.
     3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  2. uchwalanie regulaminów;
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rada Naukowa Fundacji

§ 19

  1. Zarząd Fundacji powołać może Radę Naukową. Rada Naukowa ma głos opiniodawczo-doradczy w sprawach związanych z kierunkami działalności Fundacji. Rada Naukowa nie jest organem decyzyjnym i nie należy do władz Fundacji.
  2. Głównym zadaniem Rady Naukowej jest dbanie o wysoki poziom merytoryczny prac badawczych przeprowadzanych przez fundację.

Sposób Reprezentacji

§ 20

  1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.
  2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy.

Połączenie z inną fundacją.

§ 22

     1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
     2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.

§ 24

     1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
     2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe.

§ 27

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
   2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Warszawie.

Poprzednia strona: Seminaria - dyskusje - debaty
Następna strona Sprawozdania