Wydrukuj tę stronę

Ludzie iSEE

Jarosław Jura 
Prezes Zarządu

Doktor nauk humanistycznych. Doktorat obronił w 2006 r., w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie pracy: Rola zachowań interakcyjnych związanych z jedzeniem i piciem. Studium antropologiczne współczesnego Pekinu.Socjolog i socjolingwista. Stypendysta rządu polskiego oraz chińskiego, dzięki czemu studiował na Uniwersytecie Sichuańskim w Chengdu (1996/97) oraz Renmin w Pekinie (1999). Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką współczesnych Chin, a w ciągu ostatnich kilu lat prowadzi badania na temat chińskiej ekspansji w Afryce. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Obraz Chin i Chińczyków oraz kształt interakcji międzykulturowych pomiędzy Chińczykami, a Afrykanami w Zambii i Angoli. Interesuje się socjologią komunikowania, problematyka percepcji i kognitywistyką, tematyką różnic międzykulturowych oraz ilościową analizą danych jakościowych. Włada językiem chińskim oraz angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.

 

Joanna Konieczna-Sałamatin
wiceprezes ds. rozwoju badań

Socjolog, analityk i nauczyciel akademicki. Łączy zainteresowania metodologią badań społecznych i procesami transformacyjnymi w Europie Wschodniej. Tytuł doktora (2002, Instytut Socjologii UW) uzyskała na podstawie pracy poświęconej problemom transformacji ustrojowej i tożsamości narodowej na Ukrainie. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi zajęcia ze statystyki i warsztaty analizy danych ilościowych. W latach 1999-2002 pracowała w Ośrodku Studiów Wschodnich. W 2010 r. kierowała zespołem opracowującym program Podyplomowego Studium Metodologii Badań Rynkowych i Społecznych. Stale współpracuje z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia UW (PEJK).

Jako niezależny badacz i metodolog, uczestniczyła w wielu projektach badawczych w Polsce i Europie Wschodniej. Jest autorką wielu artykułów naukowych, raportów i ekspertyz dotyczących społeczeństwa ukraińskiego oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.

 

Paul Valdivieso
wiceprezes ds. finansowych i marketingu

Ekonomista z ośmioletnim stażem międzynarodowym w badaniach ekonomicznych, consultingu i szkoleniach dla biznesu. Paul uzyskał dyplom magistra zarządzania w Andres Bello Catholic University oraz magistra ekonomii w University of Wales. Ukończył także International MBA na Politechnice Warszawskiej.Od 2010 r. do dziś Paul prowadził wiele projektów biznesowych i badawczych będących częścią jego pracy akademickiej - w szczególności dotyczących międzynarodowych strategii zarządzania oraz znaczenia działań biznesu międzynarodowego dla gospodarki światowej. Obecnie uczestniczy w badaniach w dziedzinie makroekonomii oraz wykorzystaniem dorobku nauk kognitywistycznych do analizy transakcji finansowych.

Jest wykładowcą ekonomii na studiach I stopnia.W latach 2004-2009 pracował w dużych firmach konsultingowych, zajmując się m.in. analizą międzynarodowych operacji finansowych w obu Amerykach i Europie.

 

Bogna Gawrońska-Nowak

Ekonomista, analityk, wykładowca akademicki. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Studiowała na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie w Coimbrze, Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie oraz London School of Economics. Tytuł doktora nauk ekonomicznych (2002, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego) uzyskała na podstawie pracy Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Od 2009 r. kieruje Katedrą Ekonomii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Handlu i Prawa) i pełni rolę opiekuna studenckiego koła naukowego „Young Researchers” utworzonego przy programach akredytowanych przez University of Wales w Uczelni Łazarskiego. Jest wykładowcą na studiach anglojęzycznych akredytowanych przez Coventry University. Od kilku lat zajmuje się problematyką finansów międzynarodowych, w tym w szczególności rynkiem walutowym. Jej aktywność badawcza obejmuje udział w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki a także Narodowy Bank Polski. Doskonale włada kilkoma językami obcymi, m.in. angielskim i portugalskim.
Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych, z których wiele opublikowała w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych oraz dwóch książek dotyczących finansów międzynarodowych:

  • Bogna Gawrońska-Nowak, Reżimy kursowe wobec niestabilności dotykających europejskie gospodarki wschodzące, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013.
  • Bogna Gawrońska-Nowak, Niepewność na rynku walutowym. Teoretyczne podstawy. Wyd. Key Text, Warszawa 2008.

Poprzednia strona: Seminaria - dyskusje - debaty
Następna strona Sprawozdania